Regulamin

REGULAMIN PARKINGU AGAMI

Regulamin niniejszy określa warunki umowy przechowania oraz obowiązki jej stron.
Użytkownik pojazdu przed uiszczeniem opłaty parkingowej zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i go zaakceptować Pobranie kwitu parkingowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulamin.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego, natomiast kończy się wraz z opuszczeniem parkingu.
2. Odpłatność korzystania z parkingu określa cennik usług parkingowych dostępny na www.parkingagami.pl.
3. W następstwie zawarcia umowy przedmiotem przechowania jest wyłącznie sam samochód oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenie fabryczne. Korzystający z parkingu ma obowiązek zamknąć samochód oraz nie pozostawiać cennych rzeczy w widocznym miejscu.
4. Na teren Parkingu wjeżdża tylko kierowca z obsługą parkingu. Wszelkie bagaże powinny być wypakowane przed wjazdem na teren parkingu.
5. Przed pozostawieniem pojazdu, osoba oddająca go na parking, ma obowiązek okazać obsłudze parkingu pojazd i zgłosić wszelkie uszkodzenia, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzętowaniu zewnętrznym.
6. Wydany przez obsługę parkingu kwit parkingowy uprawnia do odbioru samochodu. Nie wolno zostawiać kwitu w samochodzie, ani udostępniać go osobom trzecim.
7. W przypadku zagubienia kwitu parkingowego samochód wydawany jest za okazaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu. Ponadto użytkownik ma obowiązek poświadczyć czytelnym podpisem oświadczenie wydania pojazdu.
8. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.
9. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązuje prawo drogowe. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu.
10. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się (staczaniem się). Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni użytkownik pojazdu, także w stosunku do osób trzecich.
11. Parking AGAMI nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej (np. nadzwyczajne zjawiska przyrody jak grad czy powódź) oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.
12. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.